Menu Sluiten

Baanreglement

1. Algemeen

1.1 Doel

Doel van het baanreglement is, op basis van de in de Statuten en Huishoudelijk Reglement opgenomen uitgangspunten, het gebruik van de tennisbanen te regelen. Het afhangreglement (zie 2) en baanschema (zie 3) maken deel uit van het baanreglement.

1.2 Aantal banen

In het zomerseizoen (1 april – 1 oktober) zijn bij daglicht vijf gravelbanen (banen 4 t/m 8), zes smashcourtbanen (banen 1 t/m 3, 10, 11 en 12), een kunstgrasbaan (9) en vier minibanen (eveneens kunstgras) beschikbaar.

Op de banen 1, 2, 3, 10, 11 en 12 is verlichting aanwezig. Op deze banen kan tot 23.00 uur worden gespeeld.

In het winterseizoen zijn de kunstgrasbanen en de smashcourtbanen bespeelbaar, waarbij de smashcourtbanen beschikken over kunstlicht.

1.3 Beschikbaarheid

In beginsel zijn alle beschikbare banen tijdens het seizoen open voor alle leden. Een aantal banen is echter op bepaalde tijden gereserveerd voor specifieke doelen:

– competitiewedstrijden

– activiteiten van de recreatiecommissie, waaronder de toss(en)

– activiteiten van de jeugdcommissie

– baanonderhoud

– trainingen en lessen

– toernooien

Het afhangen van banen voor specifieke activiteiten komt tot uitdrukking in het baanschema, zie ook onderdeel 3.

Het bestuur streeft ernaar dat bij speciale activiteiten zoals toernooien en competitie minimaal 1 baan beschikbaar blijft voor recreatiespelers.

1.4 Beheer en onderhoud

Het beheer van het tennispark is opgedragen aan de Parkcommissie (PC). Gedurende het gehele jaar is de PC verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op en rond de banen. Wanneer de commissie dit nodig oordeelt kan zij het geldende baanschema terzijde stellen en vervangen door een ander schema, bijvoorbeeld bij onbespeelbaarheid van de banen door weersomstandigheden.

Het dagelijks onderhoud van de banen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Parkcommissie en is uitbesteed aan Smashing. Bij afwezigheid van (een lid van) de Parkcommissie heeft de groundsman van Smashing het recht banen af te sluiten wanneer deze naar zijn oordeel niet bespeelbaar zijn.

Weersomstandigheden die bespelen onmogelijk maken zijn: overvloedige neerslag (te herkennen aan plassen en glimmende banen), vorst en opdooi. De gravelbanen kunnen bij vorst en opdooi in het geheel niet bespeeld worden. De Smashcourt- en kunstgrasbanen kunnen bij vorst wel bespeeld worden; bij opdooi niet. Het oordeel van de groundsman en/of parkcommissie is hierbij bindend voor alle leden.

Het is niet toegestaan om bij neerslag de banen te slepen, water weg te scheppen of andere maatregelen te nemen zonder toestemming van de groundsman en/of parkcommissie.

1.5 Toegang tot de banen

De banen zijn alleen toegankelijk voor leden van de tennisvereniging De Marsch en hun eventuele introducés.

1.6 Speelrecht

Alle leden ontvangen een ledenpas, voorzien van een pasfoto. Voor het uitoefenen van het speelrecht dient deze pas te worden opgehangen op het baanreserveringsbord (afhangbord). Alle spelers moeten hun ledenpas ophangen bij het tijdstip waarop ze willen spelen. Dus bij een enkelspel dient met twee passen te worden afgehangen; bij een dubbelspel met vier passen.

1.7 Afhangreglement

Leden en introducés dienen zich te houden aan het afhangreglement (zie onder 2).

1.8 Introducés

Leden kunnen maximaal vijf keer per jaar een niet-lid introduceren, waarbij gebruik moet worden gemaakt van een introductiekaart. Niet-leden kunnen maximaal vijf maal per jaar worden geïntroduceerd.

Introductiekaarten zijn tegen betaling van €5,- ( plus €5, – waarborg) te verkrijgen in het clubgebouw van TV De Marsch (aan de bar).

Het bestuur behoudt zich het recht voor introducés te weigeren. Indien er onvoldoende banen beschikbaar zijn hebben eigen leden voorrang boven introducés.

1.9 Kleding en schoeisel

Iedere speler en speelster dient in tenniskleding op de banen te spelen. Wat de gravelbanen betreft mogen zool en hak van de schoenen niet voorzien van een zogenaamd wafelprofiel. De kunstgrasbanen mogen niet betreden worden met zogenaamde “kunstgrasschoenen”, doch alleen met tennisschoenen.

1.10 Baanonderhoud

Gravel-, Canada Tenn- en smashcourtbanen dienen door de spelers na elke speeltijd te worden geveegd. Spelers hoeven aan de kunstgrasbanen geen onderhoudswerkzaamheden te doen.

1.11 Onvoorzien

In situaties waarin het baanreglement niet voorziet, beslist de Parkcommissie, dan wel de baancommissaris.

2. Het afhangreglement

2.1 Afhangbord

Om het speelrecht te kunnen uitoefenen dient gebruik te worden gemaakt van het baanreserveringsbord (afhangbord). Het bord is ingedeeld in speeltijden van ¾ uur. Voor iedere baan zijn de reserveringstijden aangegeven.

Wanneer een baan niet beschikbaar is wegens specifieke activiteiten (competitie, onderhoud, training, toernooi e.d.) is dit kenbaar gemaakt op het afhangbord door middel van gekleurde bordjes bij de speeltijden.

Indien van de in punt 1b aangegeven voorrang geen gebruik meer wordt gemaakt, dan is de betrokken baan weer ter beschikking voor algemeen gebruik.

2. 2 Het baanschema

Voor zover mogelijk zijn de specifieke activiteiten, waarvoor banen gereserveerd zijn, terug te vinden in het baanschema.

2.3 Speeltijden

Men kan van zijn speelrecht gebruik maken per speeltijd van ¾ uur. Indien de baan na afloop van deze periode niet is gereserveerd door andere leden mag men door blijven spelen. De ledenpassen wel laten hangen op de periode dat men is begonnen met spelen, zodat anderen kunnen zien hoe lang men heeft gespeeld.

Trainingstijd en/of lestijd wordt aangemerkt als speeltijd; het geven en ontvangen van les of training wordt aangemerkt als spelen. Een lessende speler mag dus niet een baan afhangen voor een tijdstip na de les. Afhangen van een vrije baan na afloop van de les is wel mogelijk.

2.4 Het afhangen van de banen

Leden kunnen een baan afhangen door hun ledenpas op het afhangbord te plaatsen. Indien er niet direct gespeeld kan worden dient men de wachttijd in de buurt van het afhangbord door te brengen. Het is niet toegestaan een baan af te hangen en daarna het park te verlaten.

Alle spelers moeten hun ledenpas ophangen bij het tijdstip waarop ze willen spelen. Dus bij een enkelspel dient met twee passen te worden afgehangen; bij een dubbelspel met vier ledenpassen.

Het is niet toegestaan tijdens het spelen op een bepaalde baan gedurende een bepaalde speeltijd de ledenpas te (doen) verhangen voor een andere baan en/of speeltijd.

Na afloop van een speelperiode mag men opnieuw een baan reserveren. Hierbij moet in principe een wisseltijd van minimaal 15 minuten in acht genomen worden.

In geval van een dubbelspel is het niet toegestaan de pasjes “twee aan twee” na elkaar te hangen.

Indien de begintijd van een reserveringsperiode van een beschikbare baan met meer dan 15 minuten is verstreken mag de baan voor de volgende periode van 45 minuten worden gereserveerd. Indien er minder dan 15 minuten zijn verstreken dient men de huidige periode af te hangen.

2.5 De juiste tijd

Tenzij in geval van storingen, zulks ter beoordeling aan de parkcommissie, is de buitenklok aan het clubhuis bepalend voor de wisseltijd van de banen.

2.7 Geschillen en beroep

Bij geschillen over gebruik van de banen beslist de Parkcommissie, dan wel de door de Parkcommissie aangewezen baancommissaris. Tegen de door de Parkcommissie of baancommissaris genomen beslissing kan schriftelijk binnen twee weken beroep worden aangetekend bij het Algemeen Bestuur.

2.8 Sportiviteit

Het doel van het baanreglement is een zo eerlijk mogelijke verdeling van de tennisactiviteiten onder de leden van de vereniging. Sportiviteit en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een aangenaam tennisgebeuren en derhalve naast afschrijfreglement en baanschema noodzakelijk. De in het voorgaande punt genoemde mogelijkheid van het oplossen van geschillen is de praktijk gelukkig zelden nodig!

3. Het baanschema
3.1 Geldigheid

Het baanschema is van toepassing gedurende het zomerseizoen, zolang de banen zijn opengesteld.
3.2 Afhangbord

Conform het baanschema wordt dagelijks de beschikbaarheid van de banen weergegeven op het afhangbord. Indien het afhangbord afwijkt van het baanschema is de op het afhangbord aangegeven baanindeling geldig.
3.3 Afwijkingen

Van het normale baanschema wordt afgeweken:

– als onderhoud aan de banen dit noodzakelijk maakt

– als door weeromstandigheden niet alle banen bespeelbaar zijn

– bij toernooien die zijn aangekondigd in de nieuwsbrief

– bij bestuursbesluit in bijzondere omstandigheden
3.4 Voorrang trainingen

Wanneer niet alle banen beschikbaar zijn genieten de trainingen op de wel bespeelbare banen voorrang.