Menu Sluiten

Vertrouwen (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
TV De Marsch, Paterswolde

Pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie; het zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een prettig en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van TV De Marsch veroordeelt dit soort ’ongewenst gedrag’ en wil het zoveel mogelijk voorkomen. Hoewel TV De Marsch beschikt over algemeen gedragsregels waarin staat hoe sporters met elkaar om gaan (zie onze website) is het helaas niet mogelijk ongewenst gedrag honderd procent te voorkomen. Wel is ervoor gezorgd dat al het personeel dat taken verricht bij de vereniging (barpersoneel, trainers, bestuurders en commissieleden) beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Daarnaast (en niet in de plaats van) heeft het bestuur besloten tot het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is er voornamelijk voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hierover met iemand in vertrouwen willen praten. Ook ouders en verzorgers van leden kunnen, als daar een dringende aanleiding voor is, contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden en voor een prettig en stimulerend sportklimaat. Als dat klimaat wordt aangetast door een der leden en/of vrijwilligers dan zal het bestuur handelen naar bevind van zaken met het oogmerk ongewenst gedrag te corrigeren en in de toekomst te voorkomen. Indien de aantasting gebeurt door een personeelslid van de partij die bij TV De Marsch taken verricht, dan neemt het bestuur contact op met de directie of leiding van die partij, opdat die directie handelend kan optreden.

De VCP zal in alle gevallen dat zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit in alle gevallen als eerste geanonimiseerd met het bestuur bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Werkveld vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP kan worden ingeschakeld voor alle zaken die te maken hebben met ongepast gedrag en die niet door middel van regulier assertief optreden van betrokkenen kunnen worden opgelost. Onder ongepast gedrag verstaat het bestuur van TV De Marsch de volgende zaken:
• (Seksuele) intimidatie. Dat wil volgens NOC*NSF zeggen: ‘enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.’
• Agressie en geweld, zowel verbaal door bijvoorbeeld schelden, als fysiek door bijvoorbeeld het slaan of vastgrijpen van een persoon
• Pesten
• Discriminatie

Taken VCP

 1. Opvang/aanspreekpunt
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag en hierover met iemand willen spreken. De VCP
  * laat de klager het verhaal vertellen maar is alert op zijn/haar taak
  * bespreekt mogelijke doorverwijzingen
  * informeert de klager over de procedures op basis van het klachtenprotocol
  * vult het registratie- en rapportageformulier in
 2. Doorverwijzen. Hiervoor bestaat een uitvoerig protocol in de Toolkit beleid te voeren bij seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag voor sportverenigingen. (NOC*NSF, mei 2015). De VCP volgt dat protocol in voorkomend gevallen.
 3. Preventieactiviteiten (idem)

Organisatie van de Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon rapporteert aan het Dagelijks Bestuur (voorzitter en secretaris). In deze rapportage worden persoonsgegevens anoniem gehouden in verband met de privacy van onze leden. Het Dagelijks Bestuur ontvangt een duidelijke omschrijving van het probleem. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld binnen het Dagelijks Bestuur. Indien nodig kan het Dagelijks Bestuur maatregelen treffen om het probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft op haar beurt de taak, wanneer nodig, het voltallige bestuur op de hoogte te brengen.

De Vertrouwenscontactpersoon van TV De Marsch voldoet aan de voorwaarden die NOC*NSF aan deze functie stelt.

De voorwaarden zijn:

een Vertrouwenscontactpersoon is:

 • minimaal 25 jaar.
 • geen bestuurs- of commissielid en heeft geen uitvoerende kadertaak.
 • regelmatig aanwezig cq. beschikbaar
 • kan iedere vier jaar een VOG tonen.
 • heeft de Vertrouwenscontactpersoon-cursus van het NOC*NSF met goed gevolg afgerond.

Procedure

 1. Het lid of ouder kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon via vertrouwenscontactpersoon@tvdemarsch.nl
 2. De VCP gaat op basis van de melding met het lid in gesprek.
 3. De VCP kan eventueel voor advies contact opnemen met het NOC*NSF. Het NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen die alle betrokkenen bij de zaak, kunnen adviseren en bijstaan.
 4. De VCP kan het betreffende lid adviseren welke vervolgstappen hij of zij kan nemen
 5. Wanneer er direct actie vanuit het bestuur vereist is rapporteert de VCP direct aan het DB. Het bestuur heeft immers de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Dit kan – zolang er geen sprake is van een strafbaar feit – vertrouwelijk gebeuren.
 6. Periodiek, per kwartaal, rapporteert de VCP het aantal meldingen en de aard van de meldingen met inachtneming van anonimiteit, aan het DB.

De Vertrouwenscontactpersoon

 1. Wordt periodiek benoemd door het bestuur van TV De Marsch en voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de “voorwaarden Vertrouwenscontactpersoon” van NOC*NSF.
 2. Behandelt alle zaken vertrouwelijk en waar mogelijk anoniem, zoals beschreven onder het kopje vertrouwelijkheid.
 3. Onderneemt geen actie zonder schriftelijke toestemming van de melder.
 4. Heeft als taak slachtoffers van ongepast gedrag (zoals aangegeven in het kopje waarvoor kan de VCP worden ingeschakeld) te begeleiden, de melding te onderzoeken en rapport uit te brengen aan het DB.
 5. Adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, op situaties binnen de vereniging die te maken hebben met eventueel ongepast gedrag en de wijze waarop dit te voorkomen is.
 6. Werkt onafhankelijk van het bestuur.
 7. Beschikt over een contactpersoon binnen het Dagelijks Bestuur van TV De Marsch. Wanneer er directe actie vereist is kan hij deze persoon inschakelen.
 8. Licht bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, het Dagelijks Bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

Vertrouwelijkheid

 1. Vanwege de persoonlijke aard van de onderwerpen die de VCP zal behandelen belooft hij geheimhouding van de zaken die hij zal vernemen.
 2. De aantekeningen/rapportage van de VCP blijven vertrouwelijk.
 3. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer de VCP, schriftelijke, toestemming van de melder heeft gehad om de vertrouwelijkheid te doorbreken of wanneer er voldaan wordt aan de redenen zoals omschreven in punt 4.
 4. Wanneer er geen schriftelijke toestemming wordt gegeven voor het doorbreken van de geheimhouding kan de VCP, wanneer wordt voldaan aan de onderstaande punten, de zaak aan het DB voor te leggen. a. Wanneer alles in het werk is gesteld toestemming te verkrijgen b. De VCP in gewetensnood verkeerd door het handhaven van de geheimhouding c. Er voor de oplossing van het probleem geen andere mogelijkheid is dan het doorbreken van de geheimhouding. d. Het vrijwel zeker is dat het NIET doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of anderen ernstige schade of gevaar zal opleveren. e. De VCP er vrijwel zeker van is dat het doorbreken van de geheimhouding schade aan betrokkenen of anderen zal voorkomen of beperken.
 5. Indien een situatie zoals beschreven in punt vier zich voordoet zal de VCP de betrokkenen op de hoogte stellen van het feit dat de geheimhouding verbroken zal worden, alvorens dit daadwerkelijk te doen.