Menu Sluiten

Samenvatting Rapport horecacommissie

Samenvatting (zomer)horeca onderzoek TV De Marsch (2014)

kopjes
Het bestuur heeft de in het leven geroepen horecacommissie opdracht gegeven om de verschillende modellen die op de ALV van februari 2013 zijn gepresenteerd verder uit te werken. Daarbij rekening houdend met :
– de wensen van het bestuur om de financiële huishouding op orde te krijgen,
– de mogelijkheid/kans om baas in eigen huis te worden,
– de wensen en bezwaren van de leden zoals deze zijn geuit in de enquête en op de ledenvergadering.
Het doel dat moet worden nagestreefd is als volgt te omschrijven: de kantineactiviteiten zijn aanvullend en ondersteunend ten opzichte van de sportbeoefening en het verenigingsleven en geven blijk van professionaliteit, gastvrijheid en klantgerichtheid. Bovendien dient de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd te blijven.
De achtkoppige commissie (bestaande uit leden met een verschillende achtergrond) heeft meerdere verenigingen uitvoerig gesproken. Daaruit is naar voren gekomen dat de constructie zoals bij De Marsch, te weten het betalen van € 11.000,- euro aan de pachter, nergens voorkomt. Ergo: het kost geen van de verenigingen geld om de horeca open te hebben. Integendeel, veelal levert het iets op.
De verenigingen met de horeca in eigen beheer hebben behoorlijk grip op het reilen en zeilen rondom de kantine. Het is een belangrijk (onderwerp) sociaal aspect van een vereniging in de vorm van gezelligheid en de bindende factor. Opgemerkt moet worden dat de exploitatie nergens zonder slag of stoot verloopt. Het heeft de continue aandacht nodig. Bij enkele verenigingen zijn de niet te missen inkomsten essentieel onderdeel in de begroting. De verenigingen die gekozen hebben voor een pachtconstructie hebben goede afspraken gemaakt, waardoor ze bepaalde zeggenschap houden in hun verenigingskantine.

De opties:
1a. Huidige model handhaven.
Het handhaven van de situatie met de huidige pachter onder gelijkblijvende voorwaarden is geen acceptabele constructie. De bijdrage van € 11.000,- is niet meer van deze tijd. Behalve het feit dat deze constructie nergens is aangetroffen moet de vereniging door een teruglopend aantal leden en vermindering van subsidies haar begroting op orde zien te houden. Daarnaast wenst het bestuur een nadrukkelijker stem in het kantinebeleid. Tevens vraagt de verwevenheid met andere activiteiten sowieso om herziening en aanpassing.
1b. Andere voorwaarden, zelfde pachter.
Gezien de jarenlange wederzijdse verbondenheid is aan deze variant door de commissie uitvoerig aandacht besteed. Een belangrijk aspect is of het mogelijk is, gezien het verleden, voor alle partijen om nagenoeg helemaal blanco met een nieuw aangepast contract te gaan werken. Dit betreft enerzijds de acceptatie van de financiële aderlating en anderzijds het sociale aspect. Vooral dit laatste, het vertrouwen in elkaar of het gebrek daaraan , zou hier wel eens het grootste struikelblok kunnen zijn. Elkaar ondersteunen ( bij de diverse activiteiten) en begrip hebben voor elkaars situatie speelt hierin een belangrijke rol.
Om met dezelfde pachter verder te gaan zouden tijdens contractbesprekingen een aantal zaken expliciet moeten worden overeengekomen zodat de nadelen van model 1a zoveel mogelijk gereduceerd kunnen worden. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd en gedurende de pachtperiode worden geëvalueerd.
Looptijd van het contract in eerste instantie voor 1 jaar.
1c. Andere voorwaarden, andere pachter

Het verpachten van de horeca enkel tijdens de zomerperiode is feitelijk voor geen enkele pachter echt interessant. Het is weinig rendabel en daarom niet realistisch te veronderstellen dat een dergelijke deal gesloten kan worden
De verpachting moet daarom gezien worden tegen een totaal van activiteiten. Er is een partij bereid om een combinatie van de activiteiten te verzorgen zonder aanspraak te maken op de €11.000,- euro. Zij is zelfs bereid een groeimodel te accepteren, (met betrekking tot andere activiteiten zoals tennislessen) zodat niet alles tegelijk behoeft te worden overgenomen. Een partij met goede referenties.
2. Exploitatie in eigen beheer.

Een exploitatie in eigen beheer is verreweg het lucratiefst, maar ook het meest moeilijkst te verwezenlijken. Werken met enkel vrijwilligers in bardiensten is lastig en organisatorisch niet eenvoudig. Er zijn verschillende taken die moeten worden uitgevoerd en wettelijke voorschriften waaraan voldaan moet worden. Er is veel inzet en discipline nodig om dit consequent goed uit te voeren. Een behoorlijke klus! Dit model wordt binnen onze vereniging nog verder bemoeilijkt omdat de zomerexploitant vooralsnog niet dezelfde is als de winterexploitant. Bovendien is de ontvlechting van zomer en winter, dan wel het tot één geheel smeden daarvan, geen eenvoudige zaak. Uit de enquête is overigens gebleken dat er voldoende vrijwilligers, in aanleg, bereid zijn mee te doen. Maar bedenk, het opzetten van zo’n organisatie is één, maar de continuïteit is een ander.
Kortom het is ingewikkeld om de horeca in eigen beheer op te zetten en het zal minstens een jaar aan voorbereidingstijd vergen.

Resume
Doorgaan met de huidige pachter is mogelijkerwijs in te vullen onder andere voorwaarden met daarbij een noodzakelijke financiële en attitude wijziging. Dit heeft niet de voorkeur.

Het in eigen beheer nemen van de horeca is de meest lucratieve. Dit is ook de meest ingewikkelde, maar ( op termijn) wel een realiseerbare mogelijkheid. De vereniging is hier waarschijnlijk nog niet rijp voor.
De horeca en enige andere activiteiten gunnen aan een nieuwe derde partij heeft de voorkeur. Partijen kunnen blanco zonder verleden starten. Deze optie is (relatief) eenvoudig in te vullen.

N.B. Bij navraag is gebleken dat het exploiteren van een hal in eigen beheer zeer rendabel is voor de vereniging. Voorwaarde is de financiële haalbaarheid van de investering. De commissie geeft aan dat het verstandig is om hier op korte termijn onderzoek naar te doen.