Menu Sluiten

Marschkramer januari 2013

Geachte leden!

Deze nieuwsbrief zal geheel in het teken staan van de komende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 februari a.s. Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen om zo uw wensen en uw ideeën te laten horen!

Het financieel jaarverslag 2012 en de conceptbegroting 2013 kunt u binnenkort vinden op de website van TV de Marsch. Hieronder vindt u alvast de agenda, de jaarverslagen en de concept notulen. Het beleidsplan 2012-2017 kunt u vinden door te klikken op de link Beleidsplan TV DeMarsch 2012-2017 ALV.

Agenda Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging de Marsch
Datum: Dinsdag 12 februari 2013
Plaats: Herberg Oud Gemeentehuis, Hoofdweg 90, Eelde
Aanvang: 20.00 uur

1) Opening
2) Ingekomen stukken/mededelingen
3) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2012
4) Jaarverslagen Algemeen Bestuur en Commissies
5) Financieel jaarverslag 2012
6) Verslag kascommissie
7) Begroting 2013
8) Verkiezing Bestuur:
Aftredend is: Bert Pezij, voorzitter sponsorcommissie. Er is geen nieuwe voordracht.
Voordracht voor voorzitterschap parkcommissie: Jacques Waindrich
Kandidaten voor de vacature kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij het secretariaat. De bereidverklaring van kandidaten dient vergezeld te gaan van minstens 10 handtekeningen van seniorleden.’

Pauze

9) Thema: Beleidsvisie TV de Marsch voor de komende vijf jaar.
10) Rondvraag
11) Sluiting

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering TV de Marsch

Woensdag 8 februari 2012.

Aanwezig : Han en Emmy Maks, Kees en Geertruid Nanninga, Melle Kooistra, Jan Beelen, Liesbeth Welling, Bart Jager, Silke Bronts, Petra Boersma, Jeroen Meijer, Jan Willem Braams, Dennis Meijer, Luuk Feikens, Janna Balsters, Harry Runsink, Klaas van Lubek, Jan Nieboer, Ger Brons, Jaap Warnaar, Popke Huizinga, Dennis Dekker.

Bestuur: Huub Wijfjes, Eric Mekel, Frank Dijkstra, Bart Dreijer, Bert Pezij, Sandra Slaa, Anneke Knoppert (notuliste)

Afwezig m.k.: Klaas Slotema, Miriam Cremer, Gerdt Brouwer, Marijke en Ferry Woldring, Auke Oosten, Fons van Dam, Eddy Abeln.

1)De voorzitter, Huub Wijfjes, opent de vergadering.

2)Notulen 9 februari 2011: Worden zonder wijzigingen vastgesteld. Opmerking: Notulen waren per abuis niet op de site gepubliceerd. Dit gebeurt alsnog.

3) Jaarverslagen:
– van de voorzitter: de leden stellen dit stuk vast.
– jeugdcommissie: de leden stellen dit stuk vast.
– parkcommissie: Luuk Feikens heeft een opmerking over de parkeerplaats bij het park. Vindt dit niet wenselijk i.v.m. kinderen die er spelen. De wens is geuit om vlakbij het park te parkeren. Op dit moment mag het nog niet van de gemeente. Het wordt onderzocht wat voor voorzieningen er moeten worden geschapen om dit mogelijk te maken.
– sponsorcommissie: de leden stellen dit stuk vast.
– recreatiecommissie: de leden stellen dit stuk vast.
– technische commissie: de leden stellen dit stuk vast. Vraag van Luuk Feikens of er een verliezersronde gespeeld kan worden tijdens de clubkampioenschappen. Dit wordt aan de commissie gevraagd.

4) financieel jaarverslag 2011:
– Eric Mekel, penningmeester licht toe: er is een keukenverbouwing opgevoerd, er zijn extra leningen afgelost, contributie is een beetje lager uitgevallen. Het aantal leden is per 1 februari gelijk met vorig jaar. De rentelasten zijn lager dan begroot. Bij de behandeling van punt 6 wordt er dieper op de begroting ingegaan.
– verslag kascommissie door Jan Beelen: De kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. De jaarrekening wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester en kascommissie.
Bart Jager zal de vacature vervullen van de kascommissie.

5) Bestuurssamenstelling:

De voorzitter van de parkcommissie (Bart Dreijer) treedt af. De vacature is nog niet ingevuld. De taken zullen tijdelijk worden overgenomen door Huub en Eric.
3 bestuursleden gaan een nieuwe termijn aan van 3 jaar, dit betreft de voorzitter, penningmeester en de voorzitter van de jeugdcie. Zij worden door de leden herkozen.
6) Begroting 2012
Er is een subsidie van de gemeente ontvangen van € 52.000 t.b.v. baanrenovatie, incl. BTW. Er wordt voor € 94.000 aan kosten verwacht. De vereniging zal een netto investering van € 40.000 moeten doen. De financiering zal rentelasten geven. Daarnaast is er nog een opbrengst uit baanverhuur aan Veracket. Naar aanleiding hiervan wordt er gevraagd of er een competitieleider van Veracket aanwezig is.
Vanwege de extra kosten stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen met € 5,00 voor seniorleden. Hier heeft niemand bezwaar tegen. Dit wordt vastgesteld.
Hiermee wordt de begroting 2012 vastgesteld.

Pauze

7) Themabespreking:
Toekomst van de club:
Verschillende nieuwe activiteiten, naast de bestaande activiteiten zijn afgelopen jaar succesvol geweest, zoals de open jeugdkampioenschappen en de Lady’s night.
Er is een samenwerkingplan van jeugd en technische cie om aktiviteiten te organiseren.
Er wordt een beleidsplan gemaakt waar de club over 5 jaar zal staan. Belangrijke punten hierin zullen zijn: meer competitieteams voor de jeugd, een open toernooi, trainingen t.b.v. competitieteams. De aktiviteiten van de tennishal zullen hierbij betrokken worden. Er is voortdurend overleg met G. en M. om de activiteiten zo veel mogelijk onderling af te stemmen.

Nieuw dit komend seizoen zal de dubbelcompetitie zijn, georganiseerd door Dennis Meijer: 1 x per 14 dagen op de vrijdagavond een dubbelspel voor allerlei niveau’s.

Baanrenovatie: het proces en de consequenties:
Baan 11 en 12 worden gerenoveerd. Er zijn veel mensen die niet van kunstgras houden. De ondergrond zal smashcourt worden. Baan 9 en 10 is afgekeurd voor de competitie.

BTW-constructie: vorig jaar is er gesproken dat dit voor de club veel besparing zou opleveren. Echter het kan nu niet meer. De Rabobank wil de constructie niet meer financieren. Bovendien is de belastingwetgeving aangepast zodat het oprichten van nieuwe constructies nauwelijks meer mogelijk is.

Renovatieplan:
Start is na de zomer. Renovatie moet klaar zijn voor het winterseizoen. Wat moet er gebeuren:
– offertes opvragen van leveranciers en dit met elkaar vergelijken
– door veel zelfwerkzaamheden zullen er kosten bespaard kunnen worden
– vrijwilligers worden gevraagd om dit proces vorm te geven

– Entree zal ook direct worden aangepakt. Bert Pezij licht zijn plan toe: met kleine ingrepen kan het park aantrekkelijker worden gemaakt.

– financiering: De bank is bereid om 40.000 euro te financieren. Echter dit zou ook kunnen d.m.v. ledencertificaten. Leden verstrekken een lening tegen een bepaalde rentepercentage. Dit kan een win-win situatie opleveren. Het voorstel wordt door Eric verder uitgewerkt.

8) Rondvraag:
– Vraag van Jan Beelen of het bestuur over 3 jaar niet gelijktijdig gaat aftreden, maar na elkaar. Hier zal over wordt nagedacht. Het bestuur zal een aftreedschema opstellen.
– Vraag over de Mast: hier zijn geen nieuwe ontwikkeling over. De mast wordt waarschijnlijk geplaatst achter baan 3 naast de manege. De optie op de grond bestaat niet meer (verouderd, zo is gebleken uit bestudering van de stukken).
– vraag over stank manege: het bestuur probeert zoveel mogelijk de overlast te beperken. Het heeft de aandacht.
– sproeioverlast tijdens de zomerweken: vraag of er iemand anders bij kan om de sproei-installatie te bedienen. Hier wordt een oplossing voor gezocht.
– kopij DMK: hoe aan te leveren, dit n.a.v. een niet geplaatst stuk van Popke. In de volgende DMK zal aangegeven worden hoe de kopij kan worden aangeleverd.
– website: deze wordt niet goed onderhouden, het nodigt niet uit.
– vakantiesluiting in de zomer: er wordt gekeken naar de alarminstallatie zodat men gebruik kan maken van de kleedkamer. Er wordt een plan gemaakt om vanuit de bestuurskamer een eenvoudige kantinedienst te houden.

9) Sluiting van de vergadering om 10.30 uur.

Van de voorzitter

2012 is een jaar dat extra bijgeschreven gaat worden in de annalen van de tennisvereniging. Dat komt vooral door de aanleg van de nieuwe banen 11 en 12. Met die banen – waarvoor na een lang onderhandelingstraject met de gemeente toch een aardige subsidie kon worden verkregen – kunnen we weer jaren vooruit. Het bestuur verwacht dat de bespeling van deze banen zal groeien en daardoor het tennisleven in onze club nog meer zal kunnen opbloeien.Want opbloeien doet dat tennisleven, dat hebben we het afgelopen jaar kunnen constateren bij de vele activiteiten. De deelname aan de clubkampioenschappen was ongekend hoog, misschien mede omdat in een aantal nieuwe categorieën kon worden gespeeld. Maar genoemd moet ook worden het succesvolle open toernooi dat de Jeugdcommissie organiseerde. En inmiddels maken de vele vrouwen in de vereniging er traditie van bij de Ladies Night in grote getale op te komen om tot in de late uurtjes het clubhuis onveilig maar ook oergezellig te maken. Positief is dat onze vereniging er als een van de weinige tennis- en sportvereniging in de regio in slaagde een terugloop in het ledental te voorkomen. Er was zelfs sprake van een lichte stijging. De natuurlijke vergrijzing van de vereniging kan dus blijkbaar worden gecompenseerd door een aanwas van nieuwe leden, waaronder gelukkig ook jonge gezinnen met kinderen. Die aanwas zorgt voor een noodzaak er met activiteiten op in te spelen en ook het aanbod van trainingen aan te passen. We mogen ons gelukkig prijzen dat er een grote groep vrijwilligers is gevonden die bereid is hier de schouders onder te zetten. Ook onze partner de Tennishal pakt die signalen voor verandering goed op.Om lijn in de groeiende activiteiten te brengen heeft het bestuur besloten een beleidsnotitie te maken die tijdens de ledenvergadering van 12 februari zal worden besproken. Alle leden zijn van harte uitgenodigd aan dit gesprek mee te doen, want een bestuur is afhankelijk van de bereidheid van vrijwilligers om nieuwe zaken ter hand te nemen. Wij bespeuren dat die bereidheid groeiende is, maar dat er ook heel veel leden zijn die volstaan met een enkel tennisuurtje per week.Ook zij zijn en blijven vanzelfsprekend welkom in onze vereniging, die gezelligheid een net zo grote plaats geeft als sportieve prestaties. Ik denk dat deze combinatie ook de kracht van TV De Marsch is: competitief voor wie dat wil, maar altijd met gezelligheid en tennisplezier op de eerste plaats. We hopen die lijn de komende jaren verder uit te bouwen. Dankzij de steun en medewerking van de leden gaat dat lukken, want een vereniging kan niet functioneren dankzij enkele bestuursleden en een paar vrijwilligers. Hoe breder de schouders die de last dragen, hoe meer zal kunnen.Ik wens alle leden voor het komende jaar veel tennisplezier toe.

Huub Wijfjes

voorzitter TV de Marsch

Jaarverslag parkcommissie

Sinds het begin van het jaar is de rol van voorzitter van de parkcommissie in formele zin vacant. In materiële zin wordt deze functie sinds februari waargenomen door Jacques Waindrich. De onderhouds-werkzaamheden in, aan en rond het park worden hoofdzakelijk door een groep van vrijwilligers uitgevoerd. Het technisch onderhoud aan de banen is uitbesteed aan G. Herbrink (wekelijks onderhoud) en de firma Oranjewoud (jaarlijks groot onderhoud).
Met ingang van dit jaar is voor het eerst een meerjarig groot onderhoudscontract afgesloten met Oranjewoud. Dit biedt de vereniging ( en ook de leverancier ) betere inhoudelijke en financiele voorwaarden voor tijdig actief en proactief onderhoud.
Het belangrijkste wapenfeit van de parkcommissie in 2012 betreft uiteraard de aanleg van de nieuwe Provision-banen 11 en 12. Hiervoor is nauw samengewerkt met een speciaal voor dit doel in het leven gestelde commissie bestaande uit de leden Jan Willem, Braams, Ferry Woldring, Erik Mekel, Klaas van Lubek , Jeroen Meijer en Jacques Waindrich . Zij hebben de aanbesteding voorbereidt, de offertes uitgevraagd en beoordeeld en het bestuur geadviseerd over de uiteindelijke gunning.
Voor het toezicht op de aanleg is de vereniging veel dank verschuldigd aan Jan Evert Panman, echtgenoot van een van onze leden. De aanleg van baan en nieuw hekwerk is ruim binnen de begroting gebleven, waardoor het mogelijk bleef om deze met de verkregen subsidie van de gemeente, aanwezige kasmiddelen en de opbrengst van de certificatenuitgifte te financieren. Het aantrekken van een Een aanvullende lening kon daardoor achterwege blijven. De banen zijn inmiddels enthousiast in gebruik genomen. De feestelijke opening van de nieuwe banen is gepland voor het begin van volgend tennisseizoen.
Voor het komend seizoen is het de bedoeling om de entree van het park te renoveren. Voor het herleggen van de bestrating is inmiddels een bijdrage toegezegd van het Rabo-donatiefonds.
Zoals ieder jaar is ook in 2012 weer een klussendag georganiseerd in het voorjaar, Met inzet van zo’n 30 leden is er weer gezamenlijk gesnoeid, getimmerd, en schoon gemaakt. In de loop van het jaar zijn er door de vrijwilligerskerngroep diverse reparaties uitgevoerd en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Noemenswaardig in dit verband zijn nog het overlangs benetten van de inslagveldjesen het aanbrengen van beveiliging op de deuren van garageboxen. Dit laatste mede naar aanleiding van het ontvreemden van gereedschap vroeg in het voorjaar.
Een punt van zorg voor het verenigingsbestuur is de vergrijzing en het geleidelijk aan slinken van het aantal actieve leden dat zich wil inzetten voor het onderhoud van het park.

Jaarverslag recreatie commissie seizoen 2012

Het afgelopen seizoen zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd. Onder deze activiteiten vallen de verschillende toernooien, toss activiteiten zoals de nieuwjaar toss, woensdag ochtend- en avond toss, toss voor nieuwe leden,en de ladys night.
Als voorzitter van de recreatiecommissie kijk ik met een heel goed gevoel terug. Ik ben heel blij dat de recreatiecommissie versterking heeft gekregen. Deze vrijwillige enthousiastelingen zijn Margreet van Deelen, Dana Pasveer, Kees Kuijt, Rens Meeuwsen en Harry Runsink.
Alle activiteiten waren weer erg gezellig. We zien het aantal spontane aanmeldingen voor de verschillende toernooien toenemen.
Om te zorgen dat nieuwe-, prille- en lessende leden wegwijs gemaakt worden binnen de club hebben we begin september speciaal voor deze mensen een Toss/infoavond georganiseerd. Dit werd zeer enthousiast ontvangen en heeft ook nog nieuwe leden opgeleverd.

Het opening-, vastkoppel- en slottoernooi werden georganiseerd en dankzij goede weersomstandigheden ook allemaal gespeeld! Eddy Abeln, Arnest Ovaa en ik hadden de taken goed verdeeld en alles liep weer gesmeerd. Eddy was altijd verantwoordelijk voor de wedstrijdschema’s. Het in elkaar zetten van deze schema’s blijft altijd een gepuzzel maar Eddy kreeg het altijd weer voor elkaar. Door een ingenieus berekeningssysteem, ontwikkeld door Eddy zelf konden we aan het eind van een toernooi moeiteloos de winnaars bekend maken. Na jarenlange betrokkenheid vind Eddy het nu tijd worden om zijn taak over te dragen aan een nieuwe enthousiasteling. Kees Kuijt zal het komende seizoen ingewerkt worden voor deze klus!
Tussendoor en na afloop van ieder toernooi was de catering weer uitstekend verzorgd door Gerhard, Maureen en medewerkers.

De woensdagochtend toss mag zich onveranderd verheugen op grote belangstelling. De leiding van deze toss is al jarenlang in handen van Lenie Bollema.

De organisatie van de woensdagavond toss is het afgelopen jaar in goede handen geweest van Rob de Jong.
De TOSS voorziet in een behoefte maar kan nog wel meer promotie gebruiken. We gaan kijken hoe we het komende seizoen nog meer mensen kunnen enthousiasmeren.

Op vrijdag 11 mei 2012 was er voor de tweede keer een Ladies Night georganiseerd.
Met ruim 50 deelneemsters was dit ook weer een geslaagde avond.
Namens de RC werd er een welkomstdrankje geserveerd en later op de avond ook diverse hapjes.
Door de vele sponsors konden we ook elke deelneemster een goodie bag aanbieden.
Gezien het succes willen we volgend jaar het aantal inschrijvingen gaan verhogen naar 60 deelneemsters. Rond het openingstoernooi verschijnt de eerste aankondiging met de datum voor de Ladies Night 2013.

Dit seizoen hebben Harry Runsink en Evert Schoneveld met verve het Harm Reinderstoenooi een nieuw leven in geblazen en weer op de agenda van de recreatiecommissie geplaatst.

De organisatie verliep niet zonder slag of stoot, lobbyen was noodzakelijk en vanwege regen werd het toernooi op 24 september afgelast. Op 1 oktober heeft er echter een zeer geslaagd 60+ toernooi plaats gevonden en volgens allen zeker voor herhaling vatbaar.
Er is een HE afvaltoernooi gespeeld met 8 deelnemers en 24 HD-ers die met elkaar sportief de strijd aanbonden. De familie Reinders heeft voor dit toernooi een nieuwe wisselbeker aangeboden, die nu in handen is van de 1e kampioen en winnaar Popko de Jonge

Wij kijken nu al weer uit naar het komende seizoen!
Sandra Slaa

Jaarverslag Jeugdcommissie 2012 TV de Marsch Wie zijn we:
De jeugdcommissie (JC) van TV de Marsch bestond begin dit jaar uit de volgende leden:
Dennis Dekker, Janine Douwes, Frank Dijkstra, Debbie Groesz, Heidy Meijer, Nanda van Bruggen en Petra van der Werff.

Wat wilden we:
Onze hoofddoelstellingen in 2012 waren:
• Optimale ontwikkelingen op tennisniveau en spelplezier voor de verschillende jeugdgroepen mogelijk maken;
• Meer betrokkenheid van de jeugdleden bij de vereniging;
• Niet alleen nieuwe jeugdleden werven, maar deze groep ook voor de vereniging proberen te behouden;
• De organisatie van ons eigen Open Jeugdtoernooi;
• De verdere introductie van Tenniskids (rood, oranje, groen) binnen onze vereniging in nauwe samenwerking met vof Tennishal de Marsch;
• Het begeleiden van ons nieuwe Whoznext team (Stefan de Groot, Chiel Kreuze, Fabian Groenewold, Sanne Koopman, Iris Verhoeven en Daphne Brouwer).

De JC streeft vooral kwaliteit na. Concreet betekent dit dat zij streeft naar voldoende deelname aan door haar georganiseerde activiteiten.

Voor wie:
We zetten ons in voor alle ruim 130 jeugdleden van onze vereniging.

Wat hebben we in 2012 gedaan:
Onderstaand een opsomming van wat wij zoal georganiseerd hebben voor onze jeugd:

• Openingstoernooi (samen met de RC): circa 20 (jeugdige) deelnemers (o.a. 8 rood en 7 oranje);
• Open Pinkster Jeugdtoernooi: circa 70 deelnemers, waarvan een tiental van onze vereniging;
• Clubkampioenschappen 2012 (samen met de TC): 12 deelnemers rood, 14 deelnemers oranje en 6 deelnemers groen; verder hebben nog een tiental oudere jeugdleden meegedaan aan het hoofdtoernooi;
• Uitwisseling met Cream Crackers, deze keer bij Cream Crakers;
• Whoznext heeft onder verantwoordelijkheid van de JC een aantal activiteiten georganiseerd: Ouder/ Kind toernooi, Bitterballen toernooi en een Disco toernooi (25 deelnemers);
• Deelname aan diverse informatie-avonden van de KNLTB (o.a. over Tenniskids).

Sportpret:
2012 was alweer het 7e jaar dat onze tennisvereniging meedeed aan het gemeentelijke initiatief Sportpret. Dit is een positieve manier om jonge kinderen te laten kennis maken met de tennissport. Tijdens de Sportpret-lessen heeft de JC inschrijfformulieren en informatie over de JC uitgedeeld. Vragen konden gelijk beantwoord worden: de JC was “zichtbaar” aanwezig. Er zijn meerdere kinderen begonnen met tennislessen naar aanleiding van Sportpret.

Competitie:
Ook dit jaar was de JC nauw betrokken bij de competitie. De selectietraining en de teamindeling gebeurde door een samenwerking tussen Gerhard en de JC, waarbij de eindverantwoordelijkheid net als in voorgaande jaren bij de JC lag. Voor de indeling van de teams voor de voorjaarscompetitie 2013 is nauw samengewerkt met de TC.

Aan de voorjaarscompetitie 2012 deden voor het eerst ook de jongste jeugd weer mee: 2 teams rood, 2 teams oranje (beide teams zijn eerste geworden!) en 3 teams groen. Daarnaast deden 6 jeugdteams mee (allen op de zondag): 1 team meisjes t/m 14 jaar, 1 mixed team t/m 14 jaar, 2 mixed teams t/m 17 jaar en 2 mixed teams bij de senioren

Ook dit jaar was er gedurende de competitie een ‘verplichte’ teamtraining voor de teams. Tijdens de competitiedagen was de JC altijd aanwezig.

Voor de tweede keer heeft de jeugd deelgenomen aan de najaarscompetitie. In tegenstelling tot vorig jaar Deze keer met de volgende teams: 5 teams rood, 3 teams oranje (1 is eerste geworden), 2 teams groen (1 is eerste geworden). Daarnaast heeft 1 mixed team meegedaan in de categorie t/m 17 jaar.

Sponsoring:
Door gezamenlijke inspanning van de JC en de Sponsorcommissie is het gelukt om een sponsor voor de jeugd te interesseren. Het Scandinavisch Dorp zal de komende 3 jaar (vanaf 2013) de shirts sponsoren voor de jeugdteams die meedoen aan de voor- en najaarscompetitie. De JC is erg blij met de nieuwe sponsor!

 

Jaarverslag Sponsorcommissie 2012

Samenstelling: Popke Huizinga, Gerard Nienhuis(uitredend), Martin Holthof(nieuw) en Bert Pezij(voorzitter)

Activiteiten

De Rabobank is zeer gewaardeerd als hoofdsponsor voor 2012. Ook danken we de Rabobank voor hun eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefond voor het upgraden van de entree. Op dit moment vind overleg plaats over het verlengen van het sponsorcontract per januari 2014. Ook voor komend jaar is Rabobank Noord Drenthe onze hoofdsponsor!

Voor 2012 hebben we, mede dankzij de inzet van de jeugdcommissie, Scandinavisch Dorp als nieuwe (shirt)sponsor kunnen aantrekken. De jeugdafdeling van de vereniging TV de Marsch zal vanaf het seizoen 2013 spelen in de nieuwe shirts.

Een belangrijk thema blijft de verdere digitalisering binnen de vereniging. In 2012 zijn we gestart met Twitter en Facebook en een enorme upgrade van de website TV de Marsch. Voor de sponsoren die adverteren middels een banner of een winddoek heeft dit als voordeel dat ze steeds beter digitaal in beeld zijn bij onze leden en belangstellenden. Voor 2013 zijn we voornemens om onze sponsoren nog meer te laten profiteren van www.twitter.com/tvdemarsch en www.facebook.com/tvdemarsch

Door inzet van de sponsorcommissie zijn we in staat geweest het aantal sponsoren redelijk op niveau te houden voor TV de Marsch in 2012. Er is enig verloop geweest mede door de aanhoudende recessie. We willen Renault de Groot en Martinitoren Vastgoed hartelijk bedanken voor de jarenlange steun aan onze vereniging.

Alle sponsoren die jaarlijks de vereniging financieel steunen door middel van een geldelijke bijdrage voor een advertentie/reclamedoek en/of reclamebord en/of vlag op ons tennispark dan wel de sponsoring voor hun rekening nemen van een toernooi, zeggen wij hierbij hartelijk dank!

Ook het komend jaar zal de Sponsorcommissie haar best blijven doen om mogelijkheden voor nieuwe sponsoring te onderzoeken en de huidige contacten met de bestaande sponsoren goed te onderhouden.

Leden van de vereniging die mogelijkheden tot sponsoring hebben, worden van harte uitgenodigd hierover contact op te nemen met één van de genoemde leden van de sponsorcommissie.

Namens de Sponsorcommissie,

Bert Pezij

Jaarverslag Technische Commissie 2012

Samenstelling
De technische commissie (TC) van TV de Marsch is in 2012 fors uitgebreid en bestond uit Jan Willem Braams, Fons van Dam, Dennis Meijer, Jeroen Meijer, Thony Mul en Edwin Pasveer. Fons van Dam is voorzitter en tevens verenigingscompetitieleider. Na vele jaren heeft Silvio Emerencia de TC vaarwel gezegd; Silvio bedankt voor je bijdrages over alle jaren.

Activiteiten
Het afgelopen seizoen heeft de TC zich beziggehouden met de KNLTB–competitie en tennisballenbeheer en de Clubkampioenschappen. Verder hebben de nieuwe commissieleden sprankelende ideeën en initiatieven aangedragen. Er staan nog meer ideeën op stapel.

KNLTB competitie
Voorjaarscompetitie
In 2012 namen 18 teams deel aan de KNLTB-voorjaarscompetitie, waarvan 9 jeugdteams en 9 volwassenenteams. Het zwaartepunt van de competitie lag op de zaterdag en de zondag met op beide dagen 6 teams.
Afgelopen jaar was een goed tennisjaar met vele promoties en kampioenen.
Op de zondag promoveerden onze twee jong senioren teams allebei naar een hogere klasse. Het team van Stefan de Groot, Susan Brugman, Nils Brouwer, Sanne Koopman en Chiel Kreuze wist een plaats in de 5e klasse te veroveren, terwijl het team van Marc van Guldener, Daphne Brouwer Rieks Hoekman en Lisette Doorn, ondersteund door diverse invallende dames ook een klasse opschoven naar de 6e klasse.

Verder kan ons donderdagdamesdubbelteam, bestaande uit Tonie van Zanten, Els Hölscher, Ineke Woldringh, Sjouke Schuur, Evelien Onsman en Ineke Feenstra desgewenst promoveren naar de hoofdklasse.
En last but not least is het maandagherenteam van Harry Runsink, Jack Blauw, Herman Philips, Wim Klein Haneveld, Jack Wijker, Rob de Jong en Ger Brons doorgestoten van de 2e naar de 1e klasse.
Ook werd er dit jaar competitie gespeeld door 3 jeugdteams op de woensdag, dit is de zogenaamde groene competitie, terwijl voor nog jongere spelers de KNLTB ook fase rood en oranje kent.
Enige teams van Veracket hebben ook op ons park competitie gespeeld, wat zeker heeft bijgedragen aan de gezelligheid op de zaterdag.

Najaarscompetitie
Ook namen we deel aan de KNLTB-najaarscompetitie met maar liefst 10 teams, terwijl we in 2011 nog met slechts 4 teams vertegenwoordigd waren.
Hoewel het slechts 3 wedstrijden betreft waarderen steeds meer mensen het om voor de winter intreedt nog een paar keer op de baan te staan voor een echte wedstrijd.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zijn afgelopen jaar door een team bestaande uit Petra Boersma, Silke Bronts, Jan Willem Braams, Frank Dijkstra, Thony Mul en Ferry Woldring georganiseerd, met als afsluiting een BBQ en livemuziek. De sfeer zat er goed in en het aantal deelnemers was weer hoger dan vorig jaar. Echt een topper.

Nieuwe activiteiten
Dennis Meijer heeft het initiatief genomen om een interne dubbelcompetitie te organiseren, waarbij op 9 vrijdagavonden zo’n 60 mensen een gezellige dubbelpartij gespeeld hebben, veel liefhebbers konden wegens beperkt aantal plaatsen niet terecht. Wordt wegens succes geprolongeerd.
Jeroen Meijer heeft de precompetitiedag georganiseerd waarbij competitie-teams op een zondag voor aanvang van de echte competitie warm konden draaien en eens tegen een ander Marsch team konden spelen. Dit was ook geslaagd.

De banden met de JC zijn verder aangehaald voor wat betreft organisatie van de competitie van de jeugdteams en de opzet van de trainingen. Een nauwere samenwerking ligt in het verschiet.
Kortom, er is veel elan en u zult nog verder van ons horen in 2013.